Algemene voorwaarden

We komen er samen wel uit, is mijn stelregel. En dat is ook gebleken in de meer dan tien jaar dat ik nu al met meer dan honderd partijen heb samengewerkt. Om misverstanden te voorkomen, benoem ik de voorwaarden waaronder ik graag samenwerk.

1. Kwaliteit

Ik verplicht mij tot het leveren van professioneel werk, waarbij ik me houd aan de briefing.

2. Concepttekst en herziening

Ik schrijf maximaal twee versies van alle teksten. De eerste versie is een concepttekst. In de tweede versie verwerk ik de opmerkingen van de opdrachtgever. Extra herzieningen, die niet zijn overeengekomen vooraf, vallen onder meerwerk. Mocht dit voorkomen, dan geef ik dit vooraf aan.

3. Eigendom/copyright

Het eigendom van de teksten die ik lever gaat pas over naar de opdrachtgever nadat deze de factuur betaald heeft.

4. Offertebedrag

Een verkennend gesprek verplicht tot niets en is gratis.

Het offertebedrag dat ik noem, is exclusief 21% btw.

Bij de offerte die ik doe zijn al de normale kosten die ik maak inbegrepen. Denk aan reiskosten en telefoonkosten. Mochten er onverwachte meerkosten opdoemen, dan bespreek ik met de opdrachtgever of ik die aanga en/of ik die kan doorberekenen.

5. Betalingstermijn

Bij langdurige of grote opdrachten wil ik soms betaling in termijnen. De betalingsverplichting geldt ook als je de geleverde teksten niet gebruikt.

De betalingstermijn van de factuur of de facturen is 30 dagen.

6. Tussentijdse wijziging

Veranderen er bij de opdrachtgever zaken waardoor de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken? Dan ben ik niet verplicht teksten die nog niet klaar zijn te leveren. Ik heb wel recht op betaling voor de verrichte arbeid.

7. Meerwerk

In de offerte benoem ik de teksten die ik lever. Daarbij noem ik een aantal uren dat het werk me kost, welk aantal ik vermenigvuldig met mijn uurprijs voor het project in kwestie. Ik kijk niet op een uurtje en houd me aan de vaste prijs.

Mocht meerwerk nuttig blijken, dan geef ik dit aan tijdens de samenwerking, waarna de opdrachtgever akkoord kan gaan of niet. Gaat hij niet akkoord, dan houd ik me aan de vaste prijs.

Bij projecten waar de hoeveelheid werk heel lastig is in te schatten, werk ik op uurbasis. Dit spreek ik uiteraard vooraf af met de opdrachtgever. Ik houd mijn opdrachtgever bij die projecten heel regelmatig op de hoogte van het gemaakte aantal uren.

8. Vertrouwelijkheid

Ik ga zorgvuldig om met de informatie die ik van de opdrachtgever hoor en die niet bestemd is voor de website of ander openbaar kanaal. Is het twijfelachtig of bepaalde informatie vertrouwelijk is of niet? Dan hoor ik dit graag op het moment dat deze mij ter ore komt.

9. Vrijwaring

De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden. De opdrachtgever aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart mij van iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van mij als leverancier.

10. Workshops

De betaling die ik vraag voor mijn workshops is online, via PayPro. Je betaalt vooraf. Bij annulering krijg je het geld helaas niet terug. Ik geef een niet-goed-geld-terug-garantie: de deelnemer kan zonder opgaaf van redenen zijn geld terugkrijgen. De termijn is 30 dagen.

11. Online producten

Soms lever ik producten die online zijn en kant-en-klaar. Denk aan een betaald e-book of een betaalde online videotraining. De betaling hiervan gebeurt online, waardoor het beginsel van niet-goed-geld-terug niet geldt. Tenzij ik bij het aanbod expliciet vermeld dat ik deze garantie hanteer.

Pfoe. Dat zit erop. Laten we er een goede samenwerking van maken!